Szolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Tuxexpert s.r.o.
Székhely: 945 01 Komárno, Komenského 18/5. [Szlovákia]
Cégjegyzék szám (IČO): 44 983 697
Adószám: SK2022899131
Képviseletében eljár: Kovács Barnabás vezető tisztségviselő
– mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó –

másrészről

A tuxexpert.com weboldalról elérhető online ügyfélportálon regisztrált ügyfél
– mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Felek jelen szerződés tárgyának az online felületen megjelölt szolgáltatást vagy szolgáltatásokat választják.

1.2. A szolgáltatások vagy szolgáltatás csomagok pontos tartalmáról a weboldalon a megrendelést megelőzően tud tájékozódni a megrendelő, melynek tartalmát a megrendelés megküldésével elfogadja.

1.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy internet alapú szolgáltatás igénybevételéhez rendelkeznie kell internetes hozzáféréssel.

1.4. Felek rögzítik, hogy a választott szolgáltatás nem tartalmazza az internethez való hozzáférést.

1.5. Amennyiben a választott szolgáltatás az internetes hozzáférésből adódó hibák miatt nem vagy nem megfelelő minőségben érhető el, úgy a Vállalkozót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

2.1. A Vállalkozó köteles a választott szolgáltatást a megrendeléstől számított 5 (öt) munkanapon belül biztosítani.

2.2. A Vállalkozó jogosult a honlapon szereplő díjakat a megrendelést követően Megrendelő számára kiszámlázni.

2.3 Bizonyos szolgáltatások esetén a számlázás hó elején történik, ilyenkor törthavi számla kerül kiállításra az adott hónap végéig történő időszakra.

2.4. A Vállalkozó webfelületén megrendelt szolgáltatások bizonyos része automatikusan megújuló jellegű. Az erről megküldött számla minden esetben új ajánlatnak minősül a következő időszakra vonatkozóan. A számla megfizetése ráutaló magatartásként a szolgáltatási díj elfogadását jelenti.

2.5. Amennyiben a megrendelő a szolgáltatási díjat nem fogadja el, úgy azt a számla kiállítását követő hét napon belül írásban köteles jelezni
a szolgáltató felé.

2.6. A vállalkozó jogosult az szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani mely módosítások nem terjednek ki a már megfizetett és online állapotú
szolgáltatások körére.

2.7. Az aktuálisan érvényes szerződési feltételekre mutató link megtalálható a számlalevelek alján a hatálybalépés időpontjával a „terms of service” link alatt.

2.8. A szolgáltatások üzemeltetése előfizetéses formában történik, és kivételes esetektől eltekintve a szolgáltatás a díj beérkezését követően kerül kiépítésre.

2.9. A Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal üzemelteti a választott szolgáltatást, azonban nem vállal felelősséget a választott szolgáltatás üzemzavara esetén az ebből származó következményi károkért.

2.10. Vállalkozót nem terheli felelősség a tőle független, a választott szolgáltatás elérését biztosító egyéb hálózatok karbantartásából vagy meghibásodásából eredő szolgáltatás kimaradásból eredő károkért.

2.11. Vállalkozót nem terheli felelősség az előre nem látható és el nem hárítható „vis-maior”, illetve rendkívüli állapot esetén.

2.12. Szolgáltató jogosult a megrendelő szolgáltatásainak elérhetőségét részben vagy egészben korlátozni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő megszegi az alábbi tiltásokat – a továbbiakban Tiltások:

• Tilos a választott szolgáltatást törvénybe ütköző módon használni.

• Tilos a választott szolgáltatást bűncselekmény elkövetésére felhasználni.

• Tilos a választott szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyen pornográf, illetve a jóízlést vagy a szerzői jogokat sértő információk tárolása, megosztása.

• Tilos a választott szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyen olyan programkód elhelyezése, amely a Vállalkozónak vagy harmadik személynek kárt okozhat (pl. Malware), vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, függetlenül attól hogy ez a megrendelő akaratával megegyezően, vagy internetes támadást követően került a szolgáltató szerverére.

• Tilos az Internet etikai kódexének megszegése.

2.13. A szolgáltató szerverein elhelyezett kódok megbízhatóságát a megrendelő szavatolja, és ezekkel kapcsolatosan a felelősség kizárólagosan őt terheli.

2.14. Vállalkozó nem köteles vizsgálni a Megrendelő által megosztott információk jogszabályszerűségét. Azonban amennyiben bejelentés érkezik hozzá, hogy a Megrendelő által megosztott információk a megjelölt Tiltások valamelyikébe ütköznek vagy egyéb más módon jogszabálysértők, úgy Vállalkozó jogosult a sérelem valódiságának kivizsgálása nélkül, a Megrendelő előzetes értesítésének mellőzésével a sértő információk törlésére.

2.15. Amennyiben Vállalkozó észleli, hogy bűncselekményt megvalósító vagy arra alkalmas információ tárolására használja Megrendelő a választott szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyet, úgy Vállalkozó értesíti az illetékes hatóságokat a tárolt információ eljuttatásával egyidejűleg.

2.16. A Vállalkozó jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásában szerepeltetni, viszont azokat harmadik félnek írásos jóváhagyás nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi adatszolgáltatás és a lejárt és ki nem egyenlített számlák behajtásával, követelések érvényesítésével kapcsolatos eljárások.

2.17. A megrendelő a szolgáltatások megrendelésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti a szolgáltató honlapján elhelyezett Adatvédelmi Nyilatkozatot.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a választott szolgáltatás igénybevételére időbeli korlátozás nélkül. Ez alól kivételt képez a karbantartások időtartama, ezen idő alatt a Szolgáltatás szünetel.

3.2. A vállalkozó jogosult nyolc napon túli késedelmes fizetés esetén 25% mértékű késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat minimális díja 10 EUR.

3.3. A vállalkozó jogosult a késedelmes fizetés ötödik napjától a szolgáltatásokat szüneteltetni.

3.4. Amennyiben megrendelő következő szolgáltatási időszakára a forduló napot megelőző 14 napján nem kap számlát, úgy köteles ennek tényét Vállalkozónak haladéktalanul bejelenteni.

3.5. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által nyilvántartott adataiban történő változást 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozónak bejelenteni.

3.6. A Megrendelő köteles a választott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardware, software és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.7. A Megrendelő köteles a választott szolgáltatást előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Vállalkozó jogosult a választott szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Hibás használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

3.8. A megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavakat titokban tartani, a kor elvárásainak megfelelő jelszavakat választani. A jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért kizárólagosan a megrendelő felelős.

3.9 A megrendelő köteles a szolgáltató szerverein elhelyezett vagy az oda beérkező adatok megfelelő biztonsági mentéséről gondoskodni minden szolgáltatás vonatkozásában.

3.10 A szolgáltatón keresztül megrendelhető adatmentő szolgáltatások, melyek között közvetített szolgáltatások is szerepelnek, ezek megfelelő beállítása és kontrollálása kizárólagosan a megrendelő feladata és kötelessége. Az adatvesztésekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.11. A választott szolgáltatás segítségével Megrendelő információ megosztására válik jogosulttá. Információnak minősül bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.

3.12. Megrendelő a választott szolgáltatást csak saját használatra veheti igénybe.

3.13. Megrendelő nem jogosult a választott szolgáltatást harmadik fél részére továbbértékesíteni.

3.14. Megrendelő jogosult a választott szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyen PHP programok futtatására, amennyiben azok nem veszélyeztetik, vagy korlátozzák a választott szolgáltatás biztonságos működését.

4. A szerződés hatálya

4.1. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokat a számlán vagy számlákon megjelölt időszakra nyújtja a Megrendelő számára.

4.2. A szolgáltató ügyfélportálján a megrendelt szolgáltatásokat a lejárati napra megszüntetheti. Amennyiben a Megrendelő hosszabb időszakot előre kifizetett a Vállalkozó számára, úgy a szerződést legkorábban a kifizetett időszak végével mondhatja fel. A szerződést tárgyát képező szolgáltatásokat visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

4.3. A megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás felmondása esetén a szolgáltató szerverein elhelyezett adatok automatikusan és visszafordíthatatlanul törlődnek. Az adatmentések elvégzésére a szolgáltatás időtartama alatt van csak lehetőség, utólag nem megvalósítható.

4.4. Bármely fél rendkívüli felmondással élhet, ha a másik fél a jelen szerződés rendelkezéseit vétkes módon, súlyosan megszegi. Különösen rendkívüli felmondásra okot adó körülmény:

• amennyiben a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 15 (tizenöt) napon túl késedelembe esik és azt az ügyfélportál által küldött emailben történő felszólítást követően sem rendezi;

• amennyiben a Megrendelő szándékosan akadályozza, vagy veszélyezteti a Vállalkozó hálózatának működését vagy gondatlan akadályoztatás esetén a felszólítást követően sem szünteti meg azt haladéktalanul.

4.5. Jelen szerződés felmondása nem mentesít a választott szolgáltatás megszüntetéséig keletkezett fizetési és egyéb kötelezettségek teljesítése alól.

4.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékességet követő 30 (harminc) napon belül nem egyenlíti ki számlatartozását, úgy ellene a Vállalkozó fizetési meghagyás kibocsátását kérheti vagy polgári peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségeit Megrendelőre terheli.

4.7. Amennyiben a választott szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelő kedvezményben részesült és jelen szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartásának következtében szűnik meg, úgy köteles a normál ár és a kedvezményes ár közötti különbözetet Vállalkozónak a szerződés megszűnésével egyidőben megfizetni.

5. Szerver Hosting feltételek

5.1. Szerver hosting szolgáltatás esetén a megrendelő szerverén elhelyezett anyagokra, valamint a használat módjára azonos feltételek vonatkoznak mint a szolgáltató szervereinek a használata esetén. Jogsétő magatartás esetén azonos módon járunk el, mint a saját szervereink esetében, amennyiben értesülünk ilyen körülményről. Mindazonáltal a szolgáltatónak szerver hosting szolgáltatás esetében nincs rálátása sem hozzáférése a megrendelő szerverén elhelyezett tartalmakhoz.

5.2. A Szerver hosting szolgáltatás megrendelése ugyancsak az ügyfélportálon keresztül történik, melynek feltételei megegyeznek a szolgáltató egyéb szolgáltatásainak feltételeivel.

5.3. A cégünknél elhelyezett, a megrendelő tulajdonában álló szerverek áramfogyasztásának elszámolása átalány díjas formában történik, melynek elszámoló számlájának kiállítása évente legalább egyszer meg kell hogy történjen.

5.4. Külső szerver elhelyezés esetén amennyiben a megrendelő bármilyen fizetési késedelembe esik a szolgáltatónál úgy a szolgáltató a megrendelő eszközeit visszatarthatja a fizetés megtörténtéig. Amennyiben ez hat hónapig nem történik meg úgy a szolgáltató az eszközök alkatrészeit, vagy egészét értékesítheti a tartozás rendezésére.

6. Egyebek

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés mindennemű módosítását vagy kiegészítését írásban teszik. Az azonnali beavatkozást igénylő helyzetekből fakadó szóban kötött megállapodásokat is írásba foglalják, valamint észrevételeiket, igényeiket mindig írásban juttatják el egymásnak.

6.2. Felek a jelen szerződésből vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kötelesek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy Felek a Vállalkozó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek rögzítik, hogy jogvita esetén a szlovák nyelvű szerződés alkalmazandó.

6.3 Az online rendszeren keresztül igénybe vett szolgáltatások esetében kizárólagosan a jelen szerződés az irányadó. Hatályon kívül helyezi a megrendelő korábban kötött, megegyező szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseit.

6.4. Felek kijelentik, hogy nincs olyan körülmény, mely jelen szerződés aláírását és teljesítését megakadályozná. Kijelentik továbbá, hogy a jelen megállapodás aláírói, saját, illetve cégük nevében a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, jogosultságokkal rendelkeznek.

6.5. A szerződés a tuxexpert.com weboldalról elérhető online ügyfélportálon történt regisztrációt követően hatályos.

6.6 A megrendelő kijelenti hogy a fenti szerződés minden pontját megértette, akaratával összhangban van és kikötések nélkül elfogadja.

Dátum: Az online regisztráció napja

Tuxexpert s.r.o.
mint szolgáltató nevében
Kovács Barnabás
vezető tisztségviselő

valamint

A tuxexpert.com weboldalról elérhető
online ügyfélportálon regisztrált ügyfél